Pedagogisch beleidsplan

De groene kikker heeft een pedagogisch beleidsplan. Hierin wordt een duidelijke beschrijving gegeven van onze manier van werken. Het geeft richting aan het handelen van onze pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid van De groene kikker is van toepassing op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen: ouders / verzorgers, pedagogisch medewerkers en overige bedrijven en instellingen. We streven ernaar een pedagogisch beleid te hebben dat dagelijks gebruikt wordt en dat niet in de kast belandt. Vanuit dit plan geven wij vorm en inhoud aan ons handelen naar kinderen. En reflecteren we op individueel en gezamenlijk handelen.

Hieronder vindt u alle hoofdstukken uit ons pedagogisch beleid

    • Inleiding en inhoudsopgave: een overzicht
    • Doelstelling en Visie:              wat is onze kijk op kinderopvang?
    • Inspriratiebronnen:                wie inspireren ons bij het nadenken over het en het vastleggen van onze visie?
    • Vertaling naar de praktijk:     en hoe ziet onze kinderopvang er dan uit?
    • Pedagogisch Medewerkers:    hoe zetten zij zich in?
    • Ouders:                                       niet alleen klanten, maar vooral partners!
    • Beleid in beweging:                  reflecteren op je visie en je handelen.
    • Bijlage 1 2 3 4:                           werkwijze stamgroep, plattegrond, achterwachtregeling en plaatsingsbeleid
    • Bijlage 5:                                     protocol doorstromen