Pedagogische visies

mensvisie
Wij hebben een optimistische mensvisie. Opvoeding en vorming hebben als basis het vertrouwen in het goede van mensen aan te spreken. Wanneer kinderen opgroeien in een omgeving die in hun behoeften voorzien en hen waardeert en respecteert om wie ze zijn, krijgen ze de ruimte  en de tijd om vol zelfvertrouwen gelukkig (samen) te leven in het hier en nu.

visie op kinderopvang
De groene kikker streeft erna een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend is op de opvoedingssituatie thuis. In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen door samen te eten en te spelen, te zijn.

pedagogisch klimaaat
De situatie in de dagopvang is er op gericht het kind in een voor kinderen afgestemde (maar wel huiselijke) omgeving en gezellige sfeer een prettige dag te laten doorbrengen; zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Hier wordt door de pedagogisch medewerkers zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Om deze reden gaan de oudste peuters naar de OKI.

De OKI (Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang) is te vergelijken met peuterspeelzaalwerk. Het heeft tot doel kinderen te laten spelen, hen te activeren op alle ontwikkelingsgebieden en mogelijke ontwikkelingsachterstanden te signaleren. Daarbij wordt er gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk.